Domov
Na Skalce

Domov se zvláštním
režimem (DZR)

Pro koho je služba určena?

Péče je určena lidem nad 50 let, kteří z důvodu stařecké, Alzheimerovy a obdobných typů demencí mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc druhých osob, kterou již nelze zajistit ve vlastním domácím prostředí.

Přednostní nabídka služby pro:

  • Občanům s trvalým pobytem v Litomyšli a integrovaných obcí, příp. vazba k Litomyšli (rodina).
  • Občanům v nepříznivé sociální situaci (špatná dostupnost a možnost využití i jiných služeb, vyčerpanost, nemoc, zdravotní postižení a jeho rozsah, ztráta sil rodinných pečujících, další skutečnosti a závažné důvody).

Důvody vylučující poskytování služby:

  • Zájemce nespadá do cílové skupiny.
  • Z kapacitních důvodů.
  • Zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytování lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
  • Zájemce by z důvodu duševní poruchy (mimo Alzheimerovy demence a obdobných typů demencí) závažným způsobem narušoval kolektivní soužití.
  • Zájemce je závislý na alkoholu a jiných návykových látkách.
  • Zájemcům, kterým byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Přítomností odborného pečujícího personálu 24 hodin denně

Snaha zachovat samostatnost, nezávislost a zvyklosti dřívějšího života

Pomoc při překonávání těžkostí s přechodem z vlastní domácnosti do nového prostředí

Vzdělávání, moderní pomůcky a vybavení

Možnost poskytnout službu i na dobu určitou

Individuální přístup