Prohlášení o přístupnosti webu

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Centrum sociální pomoci Města Litomyšl se zavazuje ke zpřístupnění
obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb.,
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které
provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové
stránky www.csplitomysl.cz
Stav souladu
Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení bylo vypracováno dne 16.1.
2023. Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou
– zpracovatelem těchto internetových stránek studiem wwworks s.r.o.
Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém
pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu
Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně
jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či
důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona
č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat
podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na
adresu: reditel@csplitomysl.cz.
Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování
žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:
Jméno: Alena Fiedlerová
Adresa: Zámecká 500, Litomyšl 570 01
Email: reditel@csplitomysl.cz
Postup pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího
odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz