Domov se zvláštním režimem

2. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) – číslo registrace 9633764
Pobytová sociální služba s kapacitou 25 lůžek
Místo poskytování služby: Domov Na Skalce, Zámecká 225, Litomyšl, telefon 461 614 545

Žádost o služby DZR

IMG_20160502_123649

Poslání služby domov se zvláštním režimem
Posláním pobytové sociální služby DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM je poskytování sociální péče lidem trpícím stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí se snahou co nejdéle udržet či zlepšit kvalitu jejich života v době, kdy snížená soběstačnost z důvodu nemoci vyžaduje pravidelnou pomoc druhých osob a tuto pomoc ve vlastním domácím prostředí již nelze zajistit.

Nabízíme a poskytujeme péči, dohled, aktivizaci a pravidelný režim přizpůsobený specifickým potřebám nemocných s možností svobodného pohybu v chráněném prostoru a s respektováním individuality a důstojnosti každého člověka.

Cíle služby domov se zvláštním režimem

 1. Vytvoření bezpečného a vlídného prostředí rodinného typu.
 2. Maximální podpora soběstačnosti klienta.
 3. Spolupráce s blízkými osobami a rodinami klientů.
 4. Poskytování poradenství a emoční podpory rodinám pečujícím o nemocné Alzheimerovou nemocí (AN) v domácím prostředí.
 5. V případě zhoršení zdravotního stavu – v situaci, kdy vítězná medicína již nemůže pomoci, doprovázet člověka až do konce života v souladu se všemi pravidly paliativní péče.

Principy (zásady) poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem

 1. Pracovníci domova se zvláštním režimem poskytovanou péčí neomezují, ale naopak plně podporují, práva lidí trpících AN nebo jinými formami demence.
 2. Pečující personál nevnucuje nemocnému „náš svět“, ale laskavě a trpělivě jej doprovází v jeho světě, který existuje v útržcích vzpomínek.
 3. Pečující se snaží naplnit den člověka postiženého demencí činností, která mu dodává sebedůvěru a usměrňuje pozornost – variabilní nabídka programů pro volný čas s respektem k individualitě a důstojnosti člověka.
 4. Ztráta schopnosti orientovat se v místě, prostoru a čase znamená pro nemocného nepřiměřené riziko. Pečující doprovází klienta při procházkách, při pobytu na zahradě apod. Vykonáváním funkce „vrátného“ při odchodu z budovy (odemykání hlavních vchodových dveří) zajišťuje bezpečí i těm klientům, kteří by bez doprovodu cestu zpět nenašli.
 5. Pracoviště asistentek a pečovatelek je mezi lidmi. Na každém pracovišti (přízemí a 1.patro budovy Domova Na Skalce) je 24 hodin denně stále přítomen alespoň jeden pečující.
 6. Pečující personál si soustavně doplňuje své znalosti v oblasti péče o osoby trpící demencí a zároveň se vzdělává i v oblasti péče o sebe sama (relaxační techniky, prevence syndromu vyhoření, supervize).

Okruh osob, pro které je služba domov se zvláštním režimem určena
Cílovou skupinu tvoří lidé nad 50 let (osoby s chronickým duševním onemocněním a senioři), kteří z důvodu stařecké, Alzheimerovy a ostatních typů demencí mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc druhých osob, kterou již nelze zajistit ve vlastním domácím prostředí.

Pobytová sociální služba domov se zvláštním režimem je přednostně poskytována

 • občanům s trvalým pobytem v Litomyšli a integrovaných obcích;
 • občanům z jiných obcí se vztahem k Litomyšli (rodné město, žijí zde nebo v okolí osoby blízké, část života strávená v Litomyšli, apod.), díky kterému je možné při poskytování pomoci využívat kontakty s rodinou, známými lidmi nebo se známými místy.

Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytové sociální služby domov se zvláštním režimem

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci;
  (dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách)
 • a dále osoby s poruchou hybnosti upoutané na lůžko nebo invalidní vozík (platí pro pracoviště v 1. patře budovy s přístupem pouze po schodech nebo pomocí sedačkového schodišťového výtahu).