Domov se zvláštním režimem

2. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) – číslo registrace 9633764
Pobytová sociální služba s kapacitou 25 lůžek
Místo poskytování služby: Domov Na Skalce, Zámecká 225, Litomyšl, telefon 461 614 545

Žádost o služby DZR

IMG_20160502_123649

Poslání služby domov se zvláštním režimem

Posláním pobytové služby Domov se zvláštním režimem je poskytování sociální péče lidem trpícím stařeckou, Alzheimerovou a obdobnými typy demencí se snahou co nejdéle udržet či zlepšit kvalitu jejich života v době, kdy snížená soběstačnost z důvodu nemoci vyžaduje pravidelnou pomoc druhých osob a tuto pomoc ve vlastním domácím prostředí již nelze zajistit.

Nabízíme a poskytujeme dohled, aktivizaci a pravidelnou péči přizpůsobenou specifickým potřebám obyvatel s možností svobodného pohybu v bezpečném prostoru a s respektováním individuality a důstojnosti každého člověka.

Cíle služby domov se zvláštním režimem

Cílem služby je nabídka komplexní péče, která je nastavená podle svobodné vůle obyvatele. Respektujeme důstojnost jeho osobnosti.

Vytváříme vhodné prostředí s možností různých aktivit a reagujeme na potřeby obyvatelů.

Cílem poskytované služby je:

 • Vytvoření bezpečného a vlídného prostředí.
 • Společné hledání individuálních cílů, které má služba naplnit.
 • Poskytnout pomoc v přiměřeném rozsahu tak, aby se nezvyšovala závislost na druhé osobě více, než je skutečně potřeba.
 • V případě zhoršení zdravotního stavu, doprovázet citlivě a s důstojností člověka až do konce života.
 • Spolupráce s blízkými osobami a rodinami obyvatelů.
 • Poskytování poradenství a podpory rodinám a blízkým zájemců o službu.

Principy (zásady) poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem

 • Pracovníci domova se zvláštním režimem poskytovanou péči neomezují, ale naopak plně podporují práva obyvatel.
 • Pečující personál trpělivě doprovází obyvatele v jeho světě, který existuje v útržcích vzpomínek.
 • Pečující pomáhá naplnit den člověku postiženého demencí činností, která mu dodává sebedůvěru a usměrňuje pozornost – variabilní nabídka programů pro volný čas s respektem k individualitě a důstojnosti člověka.
 • Pečující doprovází klienta při procházkách, při pobytu na zahradě apod. Ztráta schopnosti orientovat se v místě, prostoru a čase znamená pro obyvatele nepřiměřené riziko.
 • Kvalitu služby neustále zvyšovat a rozvíjet na základě nových trendů (vzdělávání, zavádění nových metod, zlepšování životního prostředí, obměny vybavení, moderní pomůcky).
 • Zachovávat úctu ke každému člověku a uznávat jeho lidskou důstojnost až do konce života.

 

Okruh osob, pro které je služba domov se zvláštním režimem určena

Cílovou skupinu tvoří lidé nad 50 let, kteří z důvodu stařecké, Alzheimerovy a obdobných typů demencí mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc druhých osob, kterou již nelze zajistit ve vlastním domácím prostředí.

Pobytová sociální služba domov se zvláštním režimem je přednostně poskytována

 • Občanům s trvalým pobytem v Litomyšli a integrovaných obcí, příp. vazba k Litomyšli (rodina).
 • Občanům v nepříznivé sociální situaci (špatná dostupnost a možnost využití i jiných služeb, vyčerpanost, nemoc, zdravotní postižení a jeho rozsah, ztráta sil rodinných pečujících, další skutečnosti a závažné důvody).

Důvody vylučující poskytování pobytové sociální služby domov se zvláštním režimem

 • Zájemce nespadá do cílové skupiny.
 • Z kapacitních důvodů.
 • Zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytování lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Zájemce by z důvodu duševní poruchy (mimo Alzheimerovy demence a obdobných typů demencí) závažným způsobem narušoval kolektivní soužití.
 • Zájemce je závislý na alkoholu a jiných návykových látkách.
 • Zájemcům, kterým byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.