Domov pro seniory

1. DOMOV PRO SENIORY (DS) – číslo registrace 5269958
Pobytová sociální služba s kapacitou 50 lůžek
Místo poskytování služby: Domov Pod Školou, Zámecká 500, Litomyšl, tel. 461 614 861

Žádost o služby DS

Poslání služby domov pro seniory

Posláním pobytové služby Domov pro seniory je poskytování sociální péče lidem, kteří se v důsledku svého věku a ze zdravotních nebo sociálních důvodů ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni zvládat ve vlastním prostředí ani s pomocí jiných druhů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zvládání základních životních potřeb.

Nabízíme péči s přítomností odborného pečujícího personálu 24 hodin denně. Snažíme se pomoci zachovat co nejvíce možnou samostatnost, nezávislost a zvyklosti dřívějšího života. Pomoc a podporu poskytujeme na základě individuálního přístupu.

Cíle služby domov pro seniory

Cílem služby je nabídka komplexní péče nastavená podle svobodné vůle obyvatele. Respektujeme důstojnost jeho osobnosti.

Vytváříme vhodné prostředí s možností různých aktivit a reagujeme na potřeby obyvatelů.

Cílem poskytované služby je:

 • Nabídnout podporu při adaptaci na nové prostředí a poskytnout potřebnou pomoc při překonávání těžkostí spojených s přechodem z vlastní domácnosti do nového prostředí.
 • Společné hledání individuálních cílů, které má služba naplnit.
 • Poskytnout pomoc v přiměřeném rozsahu tak, aby se nezvyšovala závislost na druhé osobě více, než je skutečně potřeba.
 • V případě zhoršení zdravotního stavu, doprovázet citlivě a s důstojností člověka až do konce života.
 • Možnost poskytnout službu i na dobu určitou (např. předpokládané zlepšení zdravotního stavu, zajištění podmínek pro péči ve vlastní domácnosti atd.).

 

Principy (zásady) poskytování sociální služby domov pro seniory

 • Podporovat nezávislost a svobodné rozhodování každého člověka.
 • Pomáhat lidem, kteří naše služby využívají, zůstat i přes obtíže stáří součástí společnosti.
 • Respektovat individuální potřeby každého člověka.
 • Nabízet partnerský vztah na základě rovnosti.
 • Kvalitu služby neustále zvyšovat a rozvíjet na základě nových trendů (vzdělávání, zavádění nových metod, zlepšování životního prostředí, obměny vybavení, moderní pomůcky).
 • Zachovávat úctu ke každému člověku a uznávat jeho lidskou důstojnost až do konce života.
Okruh osob, pro které je služba domov pro seniory určena

Cílovou skupinu tvoří senioři nad 60 let, kteří se v důsledku svého věku a ze zdravotních důvodů ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby při zvládání základních životních potřeb, kterou již nelze zajistit ve vlastním domácím prostředí.

Pobytová služba domov pro seniory je přednostně poskytována:

 • Občanům s trvalým pobytem v Litomyšli a integrovaných obcí, příp. s vazbou k Litomyšli (rodina).
 • Občanům v nepříznivé sociální situaci (nedostatečná dostupnost a možnost využití i jiných služeb, vyčerpanost, nemoc, zdravotní postižení a jeho rozsah, ztráta sil rodinných pečujících, další skutečnosti a závažné důvody).

Důvody vylučující poskytování služby Domov pro seniory

  • Zájemce nespadá do cílové skupiny.
  • Z kapacitních důvodů.
  • Zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytování lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
  • Zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušoval kolektivní soužití.
  • Zájemce je závislý na alkoholu a jiných návykových látkách.
  • Zájemcům, kterým byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.