Domov pro seniory

1. DOMOV PRO SENIORY (DS) – číslo registrace 5269958
Pobytová sociální služba s kapacitou 50 lůžek
Místo poskytování služby: Domov Pod Školou, Zámecká 500, Litomyšl, tel. 461 614 861

Žádost o služby DS

Poslání služby domov pro seniory

Posláním pobytové sociální služby DOMOV PRO SENIORY je poskytování sociální péče lidem, kteří se v důsledku svého věku a ze zdravotních nebo sociálních důvodů ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni zvládat ve vlastním prostředí ani s pomocí jiných druhů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zvládání základních životních potřeb.
Skutečný domov nahradit neumíme – nabízíme domácí péči v náhradním prostředí s člověkem nablízku – přítomnost pečujících po celých 24 hodin denně. Každému, kdo se pro pobyt v našem domově rozhodne, se snažíme pomoci zachovat co nejvíce možnou samostatnost, nezávislost a zvyklosti dřívějšího života. Pomoc a podporu poskytujeme na základě individuálního přístupu.

Cíle služby domov pro seniory
 1. Nabídnout podporu při adaptaci na nové prostředí a poskytnout potřebnou pomoc při překonávání těžkostí spojených s přechodem z vlastní domácnosti do náhradního prostředí.
 2. Společné hledání individuálních cílů, které má služba naplnit.
 3. Poskytovat pomoc v přiměřeném rozsahu tak, aby se nezvyšovala závislost na druhé osobě více, než je skutečně potřeba
 4. V případě zhoršení zdravotního stavu – v situaci, kdy vítězná medicína již nemůže pomoci, doprovázet člověka až do konce života.
 5. Možnost poskytnout službu i na dobu určitou (např. předpokládané zlepšení zdravotního stavu, zajištění podmínek pro péči ve vlastní domácnosti atd.)
Principy (zásady) poskytování sociální služby domov pro seniory

Pracovníci domova pro seniory uplatňují ve vztahu k člověku, kterému poskytují sociální služby, tyto společně dohodnuté zásady:

 1. Podporujeme nezávislost a svobodné rozhodování každého člověka.
 2. Pomáháme lidem, kteří naše služby využívají, zůstat i přes obtíže stáří součástí společnosti.
 3. Respektujeme individuální potřeby každého člověka.
 4. Nabízíme partnerský vztah na základě rovnosti – uvědomujeme si vzájemnou potřebnost.
 5. Chceme poskytovat kvalitní služby a kvalitu chceme zvyšovat (vzdělávání, zavádění nových metod, zlepšování životního prostředí).
 6. Zachováváme úctu ke každému člověku a uznáváme lidskou důstojnost až do konce života.
Okruh osob, pro které je služba domov pro seniory určena

Cílovou skupinu tvoří senioři nad 60 let, kteří se v důsledku svého věku a ze zdravotních nebo sociálních důvodů ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby při zvládání základních životních potřeb.

Pobytová služba domov pro seniory je přednostně poskytována:

 1. občanům s trvalým pobytem v Litomyšli a integrovaných obcích;
 2. občanům z jiných obcí, kteří mají k Litomyšli blízký vztah (rodné město, žijí zde nebo v okolí osoby blízké, apod.) a pobyt v tomto městě jim přinese možnost nových nebo obnovení zašlých mezilidských kontaktů, návrat ke vzpomínkám a známým místům. Poskytovaná služba tak nepřispívá k sociálnímu vyloučení, ale naopak může sociální vazby rozvíjet.

Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory(dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách, v platném znění)

 1. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb
 2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 3. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.